Laborschule an der Universität Bielefeld

Källa: internet, översatt från tyskan av Esbjörn Hellström (2010)

Åter till startsidan

 

DATA i sammandrag

Die Laborschule (Laboratorieskolan i Bielefeld), omfattar skolår 0-10, med 660 elever.

Den är indelad i 4 stadier:

Stadie I (år 0 - 2),

Stadie II (år 3 - 5),

Stadie III (år 5 - 7),

Stadie IV (år 8 - 10).

Laboratorieskolan är en ”erbjudandeskola” (Angebotsschule). Den tar emot elever från hela Bielefeld. Enligt en antagningsnyckel svarar elevpopulationen mot samhällssammansättningen. Vidare antagningskriterier är könskvotering, skolvägens längd och elever med behov av socioekonomisk kompensation.

Laboratorieskolan är en ”heldagsskola” med fritidsverksamhet, öppen för alla barn. Konferenser äger rum på eftermiddagar.

Utbudet på de tidigare stadierna omfattar obligatoriska och ökande valbara områden (upp till 1/3 av undervisningstiden) vilket är förutsättningen för att erbjuda individuella lär- och avslutningsuppgifter. Detta motsvaras av ett individualiserat värderingssystem, rapporter om lärutvecklingen. Först med slutet av det 9:de skolåret får eleverna betyg. Efter det 10: (undantagsvis efter 9:de) skolåret erbjuds samma avslut som för de övriga skolorna (Hauptschulabschluss oder Fachoberschulreife som kvalificerar till gymnasiet övre del).

 

Laboratorieskolans vetenskapliga inriktning

Laboratorieskolans kännetecken är uppdelningen i två rättsligt självständiga, men med varandra samverkande verksamheter: Laboratorieskolan som försöksskola (under Kulturministeriet) och den vetenskapliga avdelningen Laboratorieskola (som del av universitetet Bielefeld, inom vetenskapsministeriet).

Vad är Laboratorieskolan som ”Vetenskaplig inriktning”? Svaret är inte enkelt: Laboratorieskolan som skola vid ett universitet har ett utprövnings- och

försöksuppdrag, i nära samverkan med utbildningsvetenskapen. De utbildningsvetenskapliga kunskaperna skall vinnas genom reflekterande praxiskompetens. I denna egenskap, som universitetsskola, är Laboratorieskolan olik andra (Tyska) skolor. Den ingår i en reformpedagogisk tradition utgående från John Dewey och Peter Petersen.

Den ”Vetenskapliga inriktningen” är den plats där den praxisorienterade forskningen sker i samverkan mellan lärare och forskare. Den ”Vetenskapliga inriktningen” är en avdelning inom Bielefelds ”fakultet för pedagogik”, alltså en del av universitetet – med egen personal och egen finansiering. Inom ramen för ”Vetenskapliga inriktningen” arbetar Laboratorieskolans lärare (timvis avlastade) och högskolebehöriga i gemensamma projekt, kritiskt analyserande och utvecklande Laboratorieskolan pedagogik. Forsknings och utvecklingsarbetet vid Laboratorieskolan följdes under åren av ett ”Vetenskapligt råd” under ledning av prof. Wolfgang Klafki (Marburg) och sedan 1996 av prof. Ariane Garlichs (Kassel).

 

Pedagogiska ledtrådar

Skola som livs- och erfarenhetsrum:

Laboratorieskolan (Laborschule) vill vara en plats där barn och ungdomar gärna lever och lär. Här ges de möjlighet att göra viktiga grundläggande erfarenheter, som många annars skulle missa.

Leva och lära sker i relation till vartannat, så långt det är möjligt och meningsfullt.

Undervisningen följer principen om erfarenhetsgrundat lärande (primärt inte förmedla ´behlerung´). Skolans lärmiljö grundas på erfarenhetslärande.

Skolan ser sig som integrerad i staden (In-die-Stadt-hinein-Schule), omvärlden är läromedel och därför nyttjas närheten tillnaturen och kommunen.

Leva med skillnader:

Skolan vill hos eleverna medvetandegöra skillnaderna mellan dem, bejaka och visa på den rikdom som mångfalden erbjuder. Ur detta åstadkommes en vittgående individualisering av undervisningen som tar hänsyn till skillnaderna i lärtempo och elevernas olika möjligheter och förmågor.

Laboratorieskolans elever lever och lär tillsammans i skapargrupper och delvis även i åldersblandade grupper. Skolan vill inte urskilja någon, det finns ingen ”kvarsittning” och ingen yttre differentiering grundad på förmåga, istället erbjuds ett varierat kursutbud.

Skola som samhälle i det lilla:

Skolan ser sig som en gemenskap för alla verksamma personer, som respekterar varandras olikheter.

Det förhållningssätt som förväntas mellan vuxna samhällsinnevånarna, förväntas även läras och tillämpas i skolans vardag: fridsskapande och förnuftiga regler är allas angelägenheter. Sådant lärande sker genom ansvarstagande och delaktighet. I detta, ”samhälle i det lilla”, lär den enskilde att ta ansvar för sin lärprocess och i ökande grad utveckla den.

Stadier:

Skolan är en brygga mellan det lilla barnets liv i familjen och livet som vuxen i ett mycket komplicerat samhälle. Den är indelad i stadier. Lärprocessen liknas inte med ett löpande band, utan med en trappa. Fyra gånger måste barnen ta ett ”stort steg” som leder till tydliga förändringar och ger mer ansvar.

 

Stadierna

Stadie I (år 0-2)

Integrerat förskoleår:

Antagningen av barn i förskoleålder medger en mjuk övergång från livet i familj och barnomsorg till livet och lärandet i skolan

Öppen undervisning i åldersblandade grupper:

Under de första tre åren lever och lär 5- till 8-årigar till sammans. De små lär av de större, inte enbart av de vuxna. Varje barn lär i sin egen arbetsrytm, utan tid-, resultat och betygstryck.

Helhetligt levande och lärande ”hela dagen lång”:

För barn i denna ålder finns ingen timplan. Undervisningen är allmän, ämnesintegrerad [immanent pedagogik/EH]. Dagen följer en viss rytm, som formas efter barnen. Lek och utevistelse ingår i lärandeprocesserna och övande. Lugn och aktivitet, koncentration och avspänning sker i avvägda förhållanden.

Lekfullt lärande med det första främmande språket:

Alla barn lär från förskoleåren åldersanpassad engelska, som lek, drama, kommunicerande.

Hyperlänk: Weitere Informationen zur Eingangsstufe der Laborschule

 

Stadium II (år 3/4/5)

Öppen undervisning i åldersblandade grupper:

I lärande och övande av ”kulturtekniker” blir barnen erbjudna och hjälpta med för dem passande och varierande färdigheter och betydelsefulla verksamheter.

Projekt:

En stor del av skoltiden ägnas det helhetliga, praktiskt lärande i form av grupp- och årgångsprojekt. Resultaten synliggörs (t.ex. som cirkusföreställning, uppvisning av egengjorda sagor och berättelser, teaterrevyer, film, produktpresentationer…).

Fördjupning i främmande språk:

Alla barn lär från år 3 engelska i åldersanpassad form: lekande, dramatiserande, kommunicerande… tre timmar varje vecka.

 

Stadie III (år 5-7)

Lärande på erfarenhetsområden:

Undervisningen är ännu inte indelade i ämnen, utan i större enheter, ur vilka senare framträder:

- umgänge för människor med människor (socialvetenskap);

- umgänge med saker: utforskande, gestaltat, lekande (konst);

- umgänge med saker: iakttagande, mätande, experimenterande (naturvetenskap);

- umgänge med tänkande, talande och skrivande (språkande/matematik);

- umgänge med den egna kroppen (sport och lek)

Differentierade erbjudanden:

I stället för prestationsdifferentiering sätter Laboratorieskolan erbjudanden. Från år 5 kan barnen välja Franska eller Latin som andra främmande språk. Parallellt med andra främmande språket erbjuds praktiskt lärande. Alla elever kan med ”valgrundkursen” välja att utpröva, öva och utveckla sina speciella färdigheter och möjligheter.

Projekt och resor:

Undervisningen inom erfarenhetsområdena och ämnena är till största delen övergripande sammanfattande enheter, under flera veckor, ofta i projektform. På 7 skolåret gör alla elever en tvåveckors sportresa. Tidigare har de i hemkunskapskurser i flera steg fått grunderna för självhushåll.

 

Stadie IV (år 8-10)

Individuell avslutningsprofil:

Differerade erbjudanden i val- och prestationskursen medger de unga skilda profileringar. Likvärdiga erbjudanden finns vid sidan av de klassiska ”huvudämnena”, så som teknik, sport, konst, teater…insyn på arbetsmarknaden och näringslivsstrukturer: Laboratorieskolans elever gör skolåren 8 – 10 tre praktikterminer: år 8, med två veckor inom produktion, år 9, tre veckor i ett tjänsteföretag, år 10, två veckor eget val med en vecka i den skola som de senare ska övergå till.

Årsarbeten:

Laboratorieskolans elever genomför de senare skolåren sammantaget tre större teoretiska eller praktiska arbeten. Valet av tema, en handledande vuxen och en självständig presentation hör till uppgiften.

Learning for Europe:

Laboratorieskolans elever tillbringar under det 9:de skolåret tre veckor i ett europeiskt land; då med engelska som den gemensamma språket. Ytterligare tre veckor är deras partner i Laboratorieskolan. Skolor är förenade i nätverket ”Comenius-Stiftung”. I samband med utbytet genomför de bl.a. gemensamma projekt. Därutöver kan Laboratorieskolans elever, på frivillig bas fortsätta internationell erfarenhetsutveckling. (Arbete med polska ungdomar i ett gemensamt ekologiskt projekt, utbyte med en italiensk skola och det romanska Schweiz).

 

                                                   ***

UNESCO projektskolor

Die Laborschule an Universitet Bielefeld är sedan 1982 associerad till och sedan 1993 erkänd medlem i förbundet UNESCO projektskolor. Utbildningsmålet omfattar internationell förståelse och samarbete. Det har varit och är viktiga delar av arbetet med Laboratorieskolan. I olika undervisningssammanhang och projektveckor och i kontakt med skolklasser i europeiska länder och skolpartnerskap med skolor i mellanamerika har ”Laborschule an Universität Bielefeld” utvecklat sin speciella UNESCO-Profil ].

Åter till startsida