Vetenskap och etik vid 

”Laborschule” i Tyskland

 

Åter till startsidan

 

”Laborschule” är en försöksskola vid Universitetet i Bielefeld i Tyskland. Skolan är en europeisk version av John Deweys The Laboratory School i Chicago, grundad 1896.

I samband med nybildandet av ”Universität Bielefeld” 1970 startade professor Hartmut von Hentig den vetenskapligt – didaktisk verksamheten kallad Laborschule.

Sedan 1982 är Laborschule associerad med, och sedan 1993 medlem i förbundet för UNESCO - projektskolor.

 

Vetenskaplig inriktning

Från internetsidan om Laboratorieskolans vetenskapliga inriktning, översatt från Tyskan av Esbjörn Hellström

Laboratorieskolans kännetecken är uppdelningen i två rättsligt självständiga, men med varandra samverkande verksamheter: Laboratorieskolan som försöksskola (under Kulturministeriet) och den vetenskapliga avdelningen Laboratorieskola (som del av universitetet Bielefeld, inom vetenskapsministeriet).

Men vad är Laboratorieskolan som ”Vetenskaplig inriktning”? Svaret är inte enkelt: Laboratorieskolan som skola vid ett universitet har ett utprövnings- och försöksuppdrag, i nära samverkan med utbildningsvetenskapen. Detta utbildningsvetenskapliga skall vinnas genom reflekterande praxiskompetens. I denna egenskap som universitetsskola är Laboratorieskolan olik andra (Tyska) skolor. Det ingår i en reformpedagogiks tradition utgående från John Dewey och Peter Petersen.

Den ”Vetenskapliga inriktningen” är den plats där den praxisorienterade forskningen sker i samverkan mellan lärare och forskare. Den ”Vetenskapliga inriktningen” är en avdelning inom Bielefelds ”fakultet för pedagogik”, alltså en del av universitetet – med egen personal och egen finansiering. Inom ramen för ”Vetenskapliga inriktningen” arbetar Laboratorieskolans lärare (timvis avlastade) och högskolebehöriga i gemensamma projekt, kritiskt analyserande och utvecklande Laboratorieskolan pedagogik. Forsknings och utvecklingsarbetet vid Laboratorieskolan följdes under åren av ett ”Vetenskapligt råd” under ledning av prof. Wolfgang Klafki (Marburg) och sedan 1996 av prof. Ariane Garlichs (Kassel).

 

Den Sokratiska eden

Etiska normer med bäring på Laborschule, Bielefeld, sammanställda av Hartmut von Hentig: Die Schule neu denken. München u. Wien (Hanser) 1993. S. 258-259. Översättning från Tyska av Esbjörn Hellström.

Som lärare och uppfostrare förpliktar jag mig:

att respektera och mot alla försvara varje barns egenart;

att engagera mig för deras kroppliga och själsliga integritet;

att uppmärksamma barns reaktioner, lyssna till och ta dem på allvar;

att på samma sätt som till vuxna instämma i allt som deras personlighet uttrycker;

att så vitt möjligt klargöra och följa barns allmänt erkända utvecklingslagar;

att utmana och understödja deras utvecklingsanlag;

att om nödvändigt skydda barns svagheter att övervinna rädsla, skuld, ondska och lögn, tvivel och missmod, självömkan och själviskhet;

att inte bryta barns vilja – inte heller när det uppträder okontrollerat; i stället understödja deras egen förnuftskontroll; alltså att ge kraft åt det egna förnuftet och utveckla inlevelsens konst, att lära sig förstå;

att hos barn utveckla beredskap för och att ta ansvar i gemenskapen;

att lära barn erfara omvärlden som den är, utan att förgöra den;

att låta erfarandet leda till det gemensamma goda livet;

att förmedla en vision och tillförsikt om en bättre värld, möjlig att nå;

att lära sanningsenlighet, inte sanningar för vilket det ”enbart är gud givet”.

Härtill förpliktar jag mig:

att så gott jag kan, med mina egna begränsade förmågor, själv visa hur man kommer till rätta med de skyldigheter, svårigheter, uppgifter och chanser som ges;

att utifrån mina egenkrafter sörja för att kommande generationer finner en värld värd att leva i;

att inte undertrycka idéer, hopp och kraft utan våga utmana ärvda hinder och svårigheter;

att öppet begrunda mina övertygelser och handlingar, kritiskt pröva mina omdömen, speciellt det redan skedda;

Att motsätta mig människor, gemenskaper och tjänsteföreskrifter, förhållanden som förhindrar mina här förkunnande föresatser.

Jag bekräftar mitt åtagande genom beredskap att alltid hålla mig till dessa riktlinjer.